Κωδικός Έργου:

ΤΑCL1-0496294

 

Τίτλος Έργου:

Βιομηχανική Έρευνα ανάπτυξης δισκίων δαπαγλιφλοζίνηs και δαπαγλιφλοζίνηs + μετφορμίνης για την θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη

Προϋπολογισμός έργου

1.416.400,00

Χρηματοδότηση ΕΕ

991.480,00 €

Η ερευνητική δραστηριότητα της εταιρείας MEDIAPHARM ΕΠΕ που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση τουσυστήματος clawback και συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περιγράφεται στο έργο με τίτλο "Βιομηχανική Έρευνα ανάπτυξης δισκίων δαπαγλιφλοζίνηs και δαπαγλιφλοζίνηs+μετφορμίνης για την θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη".  Απαρτίζεται από 2 ερευνητικά υποέργα που αφορούν στην ΒΙΕ για την ανάπτυξη γενοσήμων η οποία επιτυγχάνεται κυρίως με την εισαγωγή νέων φαρμακοτεχνικών μορφών και νέων τρόπων χορήγησης σε γνωστές δραστικές ουσίες και τελικά την ανάπτυξη ανταγωνιστικών γενόσημων προϊόντων, που είναι ικανά να καταλάβουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς συγκεκριμένων θεραπευτικών περιοχών και να ενισχύσουν τις πωλήσεις της εταιρείας.

Ε-01    Ανάπτυξη Dapagliflozin (δαπαγλιφλοζίνη) TABLETS 5 και 10 mg/tab

Αντικείμενο της έργου Ε&Α είναι η ανάπτυξη ενός γενόσημου προϊόντος δαπαγλιφλοζίνηs στη μορφή δισκίων στις ίδιες περιεκτικότητες με το προϊόν αναφοράς δηλαδή 5 και 10 mg/tab. Το υπό ανάπτυξη προϊόν θα έχει ισοδύναμα χαρακτηριστικά ασφάλειας και αποτελεσματικότητας με το προϊόν αναφοράς έτσι όπως προσδιορίζεται η ισοδυναμία από το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο. Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά ποιότητας στόχος της έρευνας είναι το γενόσημο προϊόν να έχει ισοδύναμο αναλυτικό προφίλ, με βάση τόσο τη μελέτη σχεδίασης του προϊόντος, όσο και τις προδιαγραφές απελευθέρωσης και τις προδιαγραφές του χρόνου ζωής. Σε ότι αφορά τα κλινικό μέρος, το γενόσημο προϊόν θα χαρακτηρίζεται από όμοια φαρμακοκινητική συμπεριφορά/ βιοϊσοδυναμία. Στην Ελληνική αγορά, όπως και στην παγκόσμια αγορά κυκλοφορεί μόνο το προϊόν αναφοράς. Επομένως, η ανάπτυξη ενός γενόσημου προϊόντος, Ελληνικά παραγόμενου, παρέχει μια επιπλέον δυνατότητα στους ασθενείς, περιορισμό κόστους στο σύστημα υγείας (καθώς το γενόσημο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το προϊόν αναφοράς) και δυνατότητες ανάπτυξης των Ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών μέσω εξαγωγών.

 

Ε-02    Ανάπτυξη Dapagliflozin (δαπαγλιφλοζίνη) + Metformin (μετφορμίνη) 5+850, 5+1000 mg/tab

Αντικείμενο της έργου Ε&Α είναι η ανάπτυξη ενός γενόσημου προϊόντος δαπαγλιφλοζίνηs+μετφορμίνης στη μορφή δισκίων στις ίδιες περιεκτικότητες με το προϊόν αναφοράς δηλαδή 5+850 mg/tab και 5+1000 mg/tab. Το υπό ανάπτυξη προϊόν θα έχει ισοδύναμα χαρακτηριστικά ασφάλειας και αποτελεσματικότητας με το προϊόν αναφοράς έτσι όπως προσδιορίζεται η ισοδυναμία από το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο. Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά ποιότητας στο γενόσημο προϊόν, στόχος της έρευνας είναι να έχει ισοδύναμο αναλυτικό προφίλ, με βάση τόσο τη μελέτη σχεδίασης του προϊόντος, όσο και τις προδιαγραφές απελευθέρωσης και τις προδιαγραφές του χρόνου ζωής. Σε ότι αφορά τα κλινικό μέρος, το γενόσημο προϊόν θα χαρακτηρίζεται από όμοια φαρμακοκινητική συμπεριφορά/ βιοϊσοδυναμία. Στην Ελληνική αγορά, όπως και στην παγκόσμια αγορά κυκλοφορεί μόνο το προϊόν αναφοράς. Επομένως, η ανάπτυξη ενός γενόσημου προϊόντος, Ελληνικά παραγόμενου, παρέχει μια επιπλέον δυνατότητα στους ασθενείς, περιορισμό κόστους στο σύστημα υγείας (καθώς το γενόσημο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το προϊόν αναφοράς) και δυνατότητες ανάπτυξης των Ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών μέσω εξαγωγών της γλυκόζης (GLUT-1 και GLUT-4).

Το έργο ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε το 2023. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ενότητες εργασίας και τα παραδοτέα του έργου.

Α/Α

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΕΕ-01

Προκαταρκτική μελέτη προϊόντος

Π-1.1 Έκθεση αποτελεσμάτων αναζήτησης βιβλιογραφίας

Π-1.2 Έκθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Π-1.3 Έκθεση διαθέσιμων παραγωγών δραστικού συστατικού

ΕΕ-02

Αξιολόγηση παραγωγού/παραγωγών δραστικής ουσίας και φυσικοχημική ανάλυση

Π-2.1 Έκθεση αξιολόγησης επιλεχθέντος παραγωγού του δραστικού συστατικού

Π-2.2 Έκθεση αναλύσεων του δραστικού συστατικού

ΕΕ-03

Φυσικοχημική ανάλυση του πρωτοτύπου προϊόντος

Π-3 Έκθεση αναλυτικής μελέτης του πρωτοτύπου προϊόντος

ΕΕ-04

Ανάπτυξη των κατάλληλων αναλυτικών μεθόδων ελέγχου του δραστικού συστατικού και των προσμίξεων του

Π-4.1 Έκθεση ανάπτυξης μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού του δραστικού συστατικού στην τελική φαρμακοτεχνική μορφή

Π-4.2 Έκθεση ανάπτυξης μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού των προϊόντων αποικοδόμησης του δραστικού συστατικού στην τελική φαρμακοτεχνική μορφή

Π-4.3 Έκθεση ανάπτυξης μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού και παραμέτρων της μελέτης ρυθμού διαλυτοποίησης του δραστικού συστατικού στην τελική φαρμακοτεχνική μορφή

ΕΕ-05

Μελέτες συμβατότητας του δραστικού συστατικού

Π-5 Έκθεση αποτελεσμάτων μελέτης συμβατότητας

ΕΕ-06

Αντίστροφη μηχανική προσέγγιση κυκλοφορούντος προϊόντος

Π-6.1 Έκθεση αποτελεσμάτων της αντίστροφης μηχανικής προσέγγισης

ΕΕ-07

Πραγματοποίηση δοκιμών μορφοποίησης και ανάπτυξη διαδικασίας παραγωγής του τελικού προϊόντος

Π-7 Έκθεση σχετικά με τη διενέργεια των μελετών μορφοποίησης στην τελική φαρμακοτεχνική μορφή

ΕΕ-08

Παραγωγή στη μέγιστη εργαστηριακή κλίμακα της τελικής σύνθεσης και πραγματοποίηση επιταχυνόμενων μελετών σταθερότητας

Π-8 Έκθεση σχετικά με την παραγωγή στη μέγιστη εργαστηριακή κλίμακα της τελικής σύνθεσης και των αποτελεσμάτων των επιταχυνόμενων μελετών σταθερότητας

ΕΕ-09

Επικύρωση των αναλυτικών μεθόδων

Π-9.1 Πρωτόκολλο και αναφορά μελέτης επικύρωσης ποσοτικοποίησης δραστικής ουσίας

Π-9.2 Πρωτόκολλο και αναφορά μελέτης επικύρωσης ελέγχου των προϊόντων αποικοδόμησης του δραστικού συστατικού

Π-9.3 Πρωτόκολλο και αναφορά μελέτης επικύρωσης μεθόδου ποσοτικοποίησης και παραμέτρων ρυθμού διαλυτοποίησης του δραστικού συστατικού

ΕΕ-10

Μελέτη αποδόμησης (Forced degradation study)

Π-10.1 Έκθεση μελέτης επιταχυνόμενης αποδόμησης

ΕΕ-11

Μεταφορά τεχνογνωσίας- Αναλυτικές μέθοδοι

Π-11.1 Πρωτόκολλο μεταφοράς τεχνογνωσίας αναλυτικών μεθόδων

ΕΕ-12

Ανάλυση δραστικής ουσίας και εκδόχων που θα χρησιμοποιηθούν στις πιλοτικές παρτίδες

Π-12.1 Έκθεση και αποτελέσματα ανάλυσης δραστικής ουσίας

Π-12.2 Έκθεση και αποτελέσματα ανάλυσης εκδόχων

ΕΕ-13

Επικύρωση (Validation) της παραγωγικής διαδικασίας

Π-13.1 Πρωτόκολλο για την επικύρωση της παραγωγικής διαδικασίας

Π-13.2 Έκθεση αποτελεσμάτων από την επικύρωση της παραγωγικής διαδικασίας

ΕΕ-14

Συγκριτικός φυσικοχημικός έλεγχος με το πρωτότυπο προϊόν

Π-14 Έκθεση συγκριτικού ελέγχου με το πρωτότυπο προϊόν

ΕΕ-15

Πραγματοποίηση μελετών σταθερότητας του τελικού προϊόντος

Π-15  Έκθεση σταθερότητας τελικού προϊόντος σε παρτίδες μεγαλύτερης κλίμακας

ΕΕ-16

Αξιολόγηση κινδύνου για την ύπαρξη  νιτροζαμινών στο προϊόν

Π-16  Έκθεση αξιολόγησης κινδύνου για την ύπαρξη νιτροζαμινών

ΕΕ-17

Διενέργεια συγκριτικής μελέτης Βιοϊσοδυναμίας

Π-17.1 Πρωτόκολλα βιοϊσοδυναμίας

Π-17.2 Έκθεση αποτελεσμάτων βιοϊσοδυναμίας

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU